Menu

Kvalitetssikring

Kvalitet i Alt forstår ikke bare kampene du kan tåle mens du leder et prosjekt, men kan også identifisere den nøyaktige strategien og veien du trenger å følge for total kvalitetssikring gjennom hele forsyningskjeden. Som din partner i prosessen er vi her for å støtte deg hvert trinn på veien til å implementere den aller best mulige løsningen for din bedrift. Nedenfor er noen av tjenestene vi tilbyr.

Revisjon av Styringssystemer
Skjemaer og Sjekklister

Når vi utfører revisjon er hovedmålet å øke tilliten til rapportert informasjon eller prosesser.Vi kan bidra med nyttige innspill til rutiner, styring og kontroll. Altså er vi både revisorer og kan gi gode råd, men rollene kan ikke blandes. Tilliten til våre bekreftelser som revisor, står og faller på vår uavhengighet.

Interne & Eksterne Revisjoner

sample-image God styring og kontroll er en grunnleggende forutsetning for å oppnå virksomhetens mål. Det økte fokus på compliance og corporate governance i Norge og i utlandet er en konstant utfordring for ledelsen. Virksomheters økte internasjonale tilstedeværelse medfører økt eksponering overfor nye risikoer. Økte regulatoriske krav stiller også strengere krav til at virksomhetene styres og kontrolleres på en god måte. En effektiv og velfungerende intern revisjon bidrar til at ledelse løpende mottar informasjon om kvaliteten på virksomhetens etterlevelse av interne og eksterne krav.

Tilsynsplikt ihht PBL § 25

sample-image Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet.

Tre Part Kontroller

Enten den bruker en stor entreprenør eller en liten entreprenør, har den oppdragsgivende myndigheten (f.eks. Et flyselskap, flyplassoperatør eller flysikringstjenesteyter) det overordnede ansvaret for å håndtere sikkerhetsrisikoen som entreprenøren tar. Kontrakten må spesifisere sikkerhetsstandarder som skal oppfylles. Oppdragsgiveren har da ansvaret for at entreprenøren overholder sikkerhetsstandardene som er foreskrevet i kontrakten.